07 / 34 82 100

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja:

 

1. J A V N I  P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK

 v letu 2016

 

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS STIK dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša: 408.000 evrov

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 30. 11. 2016 in je odprt do vključno 28. 2. 2017.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 28. 2. 2017 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 28. 2. 2017, do 12.00.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz šestega odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po telefonu: 07 / 34 82 103 in 031/647 072 vsak delovnik: pon.-čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 9. in 13. uro.

Zadnja vprašanja bo možno posredovati do 24. 2. 2017.

 

Dokumenti:
Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 – za sklad EKSRP
Prijavnica A - PREDLOG OPERACIJE za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 (VLOGA)
Prijavnica B – Stroškovnik operacije
Priloga: Obrazec 1,2 in 3 za podjetja
Vzorec pogodbe o izpolnjevanju obveznosti prijavitelja do LAS
Oprema ovojnice
Navodila prijaviteljem za pripravo operacij
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

 

Drugi dokumenti:
Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerjem
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Brošura: Osnovne informacije o ukrepih PRP 2014-2020

 

Delavnice za predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje SLR LAS STIK v letu 2016:

Datum Ura Lokacija
ponedeljek, 5. 12. 2016 17.00 Trebnje, Cik Trebnje, II. nadstropje, učilnica 4, Kidričeva ulica 2
sreda, 7. 12. 2016 16.30 Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, II. nadstroje, sejna soba
ponedeljek, 12. 12. 2016 17.00 Ivančna Gorica, sejan soba Občine Ivančna Gorica, Sokolska 5
sreda, 14. 12. 2016 17.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26

Sporočamo, da je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, ki je dostopno TUKAJ.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 objavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba) po novem določa, da je območje Pomurske regije opredeljeno kot problemsko območje tudi za sklad EKSRP. Do sedaj je Pomurska regija kot problemsko območje bila opredeljena le za sklad ESRR. Bistvene spremembe so tudi, da uredba podrobneje ureja postopke za vlaganje vlog in zahtevkov s strani lokalnih akcijskih skupin (LAS), podrobneje določa upravičene stroške, ureja postopek javnega razpisa za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (podukrep 19.3) v okviru sklada EKSRP ter podrobneje ureja specifike vključenih skladov.

V okviru operacij iz naslova podukrepov »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (podukrep 19.2) ter podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (podukrep 19.3), ki jih bodo izvajali upravičenci, stroški arheoloških izkopavanj in arheološki nadzor, po spremembi uredbe, niso več neupravičen strošek. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe. Stroški storitev zunanjih izvajalcev bodo lahko predstavljali največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

Potencialni upravičenci, ki vodijo računovodstvo v skladu z nacionalnimi predpisi in bodo vključeni v izvajanje operacij, bodo morali za upravičene in dejansko nastale stroške voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo.

Za potrebe izvajanja podukrepa 19.3 v okviru sklada EKSRP, uredba določa podrobnejši postopek izvedbe javnega razpisa, kot tudi merila za izbor operacij in najvišjo stopnjo javne podpore, ki je 85 odstotkov upravičenih stroškov. Za sklada EKSRP in ESPR, uredba ureja tudi strošek prispevka v naravi, v okviru operacije sodelovanja LAS iz naslova podukrepa 19.3. Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme presegati desetih odstotkov skupnih upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

Za sklad ESRR je po novem, najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo 5.000 EUR in velja, da fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, niso upravičenci. V okviru sklada ESRR se bo pri pregledu doseganja uspešnosti mejnikov preverjalo tudi mejnike kot so: število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD, število prebivalcev, ki živijo na območju LAS, ter število podprtih partnerstev.

Novost je tudi, da uredba za sklad EKSRP in ESPR določa, da LAS-u pri uveljavljanju operativnih stroškov, stroškov osebja in finančnih stroškov v okviru podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4), ni treba priložiti tržno primerljivih pisnih ponudb najmanj treh ponudnikov. Stroški se bodo priznali na podlagi dokazil o dejansko nastalih stroških.

 

OBJAVLJENA NOVICA NA MKGP

UREDBA

 

 


LAS STIK obvešča , da se rok za oddajo vlog na Javni poziv za sodelovanje v Ocenjevalni komisiji za oceno projektov v okviru 1. javnega poziva LAS STIK (št.: 024-2/2016-29, datum: 26. 9. 2016), ki je bil objavljen 27. 9. 2016, podaljša do vključno 18. 10. 2016. Ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene.
Vse prejete vloge bodo obravnavane po izteku podaljšanega roka.

 

Dokumentacija:

Javni poziv za sodelovanje v Ocenjevalni komisiji za oceno projektov v okviru 1. javnega poziva LAS STIK

Prijavni obrazec


Čebelarska zveza Slovenije je za potrebe promocije Slovenije in čebelarstva pripravila kratek predstavitveni film.
Predvajan bo na raznih srečanjih, prireditvah, .. predvsem v navezavi s kandidaturo za Apimondio 2021.

Predstavitveni film ČZS najdete TUKAJ.

 

slika 2


18 May
CIK PONOVNO ODPIRA SVOJA VRATA
 Novice

Spoštovani. Na podlagi priporočil pristojnih in Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter…

07 May
Posodobljena verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
 Novice

Obveščamo vas, da je na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila objavljena posodobljena verzija  Navodil organa upravljanja o…