07 / 34 82 100

Sporočamo, da je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, ki je dostopno TUKAJ.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 objavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba) po novem določa, da je območje Pomurske regije opredeljeno kot problemsko območje tudi za sklad EKSRP. Do sedaj je Pomurska regija kot problemsko območje bila opredeljena le za sklad ESRR. Bistvene spremembe so tudi, da uredba podrobneje ureja postopke za vlaganje vlog in zahtevkov s strani lokalnih akcijskih skupin (LAS), podrobneje določa upravičene stroške, ureja postopek javnega razpisa za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (podukrep 19.3) v okviru sklada EKSRP ter podrobneje ureja specifike vključenih skladov.

V okviru operacij iz naslova podukrepov »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (podukrep 19.2) ter podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (podukrep 19.3), ki jih bodo izvajali upravičenci, stroški arheoloških izkopavanj in arheološki nadzor, po spremembi uredbe, niso več neupravičen strošek. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe. Stroški storitev zunanjih izvajalcev bodo lahko predstavljali največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

Potencialni upravičenci, ki vodijo računovodstvo v skladu z nacionalnimi predpisi in bodo vključeni v izvajanje operacij, bodo morali za upravičene in dejansko nastale stroške voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo.

Za potrebe izvajanja podukrepa 19.3 v okviru sklada EKSRP, uredba določa podrobnejši postopek izvedbe javnega razpisa, kot tudi merila za izbor operacij in najvišjo stopnjo javne podpore, ki je 85 odstotkov upravičenih stroškov. Za sklada EKSRP in ESPR, uredba ureja tudi strošek prispevka v naravi, v okviru operacije sodelovanja LAS iz naslova podukrepa 19.3. Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme presegati desetih odstotkov skupnih upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

Za sklad ESRR je po novem, najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo 5.000 EUR in velja, da fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, niso upravičenci. V okviru sklada ESRR se bo pri pregledu doseganja uspešnosti mejnikov preverjalo tudi mejnike kot so: število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD, število prebivalcev, ki živijo na območju LAS, ter število podprtih partnerstev.

Novost je tudi, da uredba za sklad EKSRP in ESPR določa, da LAS-u pri uveljavljanju operativnih stroškov, stroškov osebja in finančnih stroškov v okviru podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4), ni treba priložiti tržno primerljivih pisnih ponudb najmanj treh ponudnikov. Stroški se bodo priznali na podlagi dokazil o dejansko nastalih stroških.

 

OBJAVLJENA NOVICA NA MKGP

UREDBA

 

 


LAS STIK obvešča , da se rok za oddajo vlog na Javni poziv za sodelovanje v Ocenjevalni komisiji za oceno projektov v okviru 1. javnega poziva LAS STIK (št.: 024-2/2016-29, datum: 26. 9. 2016), ki je bil objavljen 27. 9. 2016, podaljša do vključno 18. 10. 2016. Ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene.
Vse prejete vloge bodo obravnavane po izteku podaljšanega roka.

 

Dokumentacija:

Javni poziv za sodelovanje v Ocenjevalni komisiji za oceno projektov v okviru 1. javnega poziva LAS STIK

Prijavni obrazec


Čebelarska zveza Slovenije je za potrebe promocije Slovenije in čebelarstva pripravila kratek predstavitveni film.
Predvajan bo na raznih srečanjih, prireditvah, .. predvsem v navezavi s kandidaturo za Apimondio 2021.

Predstavitveni film ČZS najdete TUKAJ.

 

slika 2


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2016.

Predvideni termini objav javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2016 so zgolj informativne narave in se lahko spremenijo.


10 Jul
POLETNI DELOVNI ČAS
 Novice

8.7. – 19.7.2019 8.00 - 14.00 22.7. – 2.8.2019 ZAPRTO 5.8. – 14.8.2019 8.00 -…