07 / 34 82 100

Upravni odbor in Skupščina LAS STIK sta na sejah dne 16.12.2020 glasovala o izboru operacij, ki so prispele na 1 javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020.

Na predlog ocenjevalne komisije LAS STIK, sta UO in Skupščina izbrala 5 od desetih prispelih vlog, ki bodo sofinancirane iz EKSRP. Vodilni partner LAS STIK bo po pregledu in potrditvi ustreznosti izvedbe postopka javnega poziva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vloge poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Povzetek operacij najdete TUKAJ.


Anketa o trendih na podeželju

  • Tuesday, 01 September 2020

Pred vami je anketa v podporo oblikovanju vizije za razvoj slovenskega podeželja v naslednjih 20 letih. Anketa naslavlja različne razsežnosti izzivov, s katerimi se srečujemo na podeželju. Z vašim sodelovanjem bo oblikovana široka vizija razvoja slovenskega podeželja v naslednjih 20 letih, kot tudi možne poti do uresničevanje te vizije. V ugotovitve, ki bodo prispevale k oblikovanju strateških usmeritev za razvoj podeželja, bi radi čim bolj celovito vključili mnenja in poglede različnih družbenih skupin, katerih življenje in delo se dotikata tega področja. Zato vljudno vabljeni k sodelovanju in izpolnitvi vprašalnika, ki je dostopen na naslovu https://www.1ka.si/a/296216.

Anketa je pripravljena v okviru stičišča SVARUN, katerega namen je pridobivanje in usklajevanje stališč različnih deležnikov na področju podeželja in kmetijstva. Stičišče deluje v okviru evropskega projekta Obzorja 2020 SHERPA, ki povezuje znanost, družbo in odločevalce pri oblikovanju prihodnjih skupnih evropskih politik. Na podlagi rezultatov preteklih razvojnih in raziskovalnih projektov oblikujejo predloge prihodnjih izboljšav, ki jih v nadaljevanju preverjajo v širokem posvetovanju z deležniki. Anketna raziskava, ki je pred vami, je del te širše zgodbe in se nanaša na široko javno posvetovanje o prihodnosti evropskih podeželskih območij, ki ga je začela Evropska komisija v juliju 2020. Raziskava, v katero se z izpolnjevanjem ankete vključujete tudi vi, se odvija v različnih evropskih državah. V njej želijo izvedeti, v kolikšni meri skupne politike na ravni EU naslavljajo specifične razvojne izzive podeželja v državah članicah. Stališča, pridobljena v okviru te raziskave, pa bodo Komisiji posredovana kot enotno skupno stališče vseh sodelujočih večdeležniških stičišč.


POLETNI DELOVNI ČAS

  • Tuesday, 14 July 2020
6. 7. 2020 – 24. 7. 2020 8.00 – 14.00
27. 7. 2020 – 7. 8. 2020 ZAPRTO
10. 8. 2020 – 14. 8. 2020 8.00 – 14.00

             Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine,

                                                    Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja

                                                                  1. J A V N I P O Z I V

             za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS STIK v letu 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša do največ 479.364,96 evrov

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 6. 7. 2020 in je odprt do vključno 19. 10. 2020.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 19. 10. 2020 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 19. 10. 2020 do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po vložitvi vloge za odobritev operacije na ARSKTRP.

V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po telefonu: 07 / 34 82 103, med ponedeljkom in četrtkom med 9 in 15 uro ter v petek med 9 in 13 uro.

V obdobju: 6.7.2020 – 24.7.2020 in 10.8.2020 – 15.10.2020.

Zadnja vprašanja bodo možna do 15. 10. 2020 do 13. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena TUKAJ.

 

V mesecu juliju vabljeni na delavnice za predstavitev javnega poziva. Zaradi zagotavljanja ukrepov v zvezi z virusom COVID-19,

so za udeležbo na delavnicah potrebne prijave.

Datum Ura Lokacija Prijava na delavnico
sreda, 8. 7. 2020 16.00 Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, II. nadstropje, sejna soba 

Elektronska prijavnica Dolenjske Toplice   ali

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

četrtek, 9. 7. 2020 16.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26

Elektronska prijavnica Žužemberk   ali

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ponedeljek,      

13. 7. 2020

16.00 Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančna Gorica, Sokolska 5

Elektronska prijavnica Ivančna Gorica   ali

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sreda, 15. 7. 2020 16.00 Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, predavalnica, Kidričeva ulica 2

Elektronska prijavnica Trebnje     ali

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja organizira spletni seminar "Knjiženje terjatev do ARSKTRP oz. MKGP", ki bo potekal v sredo, 17. 6. 2020, začel pa se bo ob 9. uri.

Za pravilno vodenje knjigovodstva morajo vlagatelji zahtevkov za izplačilo odobrenih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike ustrezno vzpostaviti terjatve do financerja, sicer prihaja do odstopanj na nivoju njihove premoženjske bilance in drugih evidenc. Agencija organizira spletni seminar, na katerem bo vlagateljem predstavila postopke obravnave vlog in zahtevkov ter način, kako upravičenci pravilno vzpostavijo terjatve za sredstva, ki jih izplačuje Agencija.

Spletni seminar je namenjen vlagateljem iz javnega in zasebnega sektorja, ki jim Agencija izplačuje sredstva za izvajanje kmetijskih ukrepov in vodijo knjigovodstvo.

Več informacij o seminarju in prijavi je objavljenih TUKAJ.01 Apr
PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO VLOG NA 1 JP 2021 ESRR
 Novice

Podaljšanje roka za oddajo prijav na 1 javni poziv za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega…

26 Feb
Dodatna navodila MGRT- Investicijska dokumentacija in NRP- operacije 19.2., ki so sofinancirane iz ESRR
 Novice

Spoštovani.  Obveščamo vas, da smo s strani MGRT dne 25.2.2021 dobili dodatna navodila, ki jih potencialni …