07 / 34 82 100

Skupščina Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke ( LAS STIK) je v četrtek, 7. 8. 2017, na svoji 6. redni seji potrdila štiri operacije v skupni višini nekaj več kot 290.000.00 EUR.
Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 iz sredstev ESRR je bil objavljen 10.4.2017 in zaključen 25.5.2017. Na poziv je prispelo 6 vlog.
Operacije bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), do dokončne potrditve pa je potrebno počakati še na potrditev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).


4. Slovenski podeželski parlament

  • Thursday, 07 September 2017

4. Slovenski podeželski parlament bo zasedal v prostorih Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, 22. septembra 2017. Uvodni del bo potekal 21. septembra v Šentrupertu.

Okoli 300 predstavnikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne in politične javnosti, bo ob prisotnosti udeležencev iz drugih evropskih držav razpravljalo o aktualnih izzivih slovenskega podeželja. Prisluhnili bodo uglednim gostom in razpravljali na desetih tematskih delavnicah, obiskali in izmenjali izkušnje ob primerih dobre prakse in iskali rešitve na javnih soočenjih.

4. Slovenski podeželski parlament je posvečen iskanju sožitja med podeželjem in kmetijstvom v luči prihajajočih sprememb Skupne kmetijske politike po letu 2020. K temu bo prispeval tudi
razmislek o vlogi lokalnih ekonomij pri iskanju rešitev za trajnostni razvoj podeželja.

Dogodek soorganizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji Mreže za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in Zveza slovenske podeželske mladine.

Prijave na dogodek zbirajo organizatorji najkasneje do 10. septembra 2017 preko spletne povezave oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Kotizacije za dogodek ni, udeležencem je zagotovljen brezplačen program in prehrana.

VABILO

PROGRAM

PRIJAVA


Datum Ura Lokacija
ponedeljek, 11. 9. 2017 16.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26
sreda, 13. 9. 2017 16.00 Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, II. nadstropje, sejna soba 
ponedeljek, 18. 9. 2017 17.00 Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, učilnica 4, Kidričeva ulica 2
sreda, 20. 9. 2017 17.00 Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančna Gorica, Sokolska 5

V raziskavi o vključevanju nevladnih organizacij (NVO) je sodelovalo 250 različnih NVO z območja 34 LAS po državi, v več fazah pa je preverjala različne vidike izvajanja programa CLLD: od začetnih procesov sestavljanja lokalnih partnerstev, organizacije LAS in sprejemanja Strategij lokalnega razvoja, do izvajanja javnih razpisov LAS za sofinanciranje projektov oziroma operacij. V postopku je s Stičiščem nevladnih organizacij regije Jugovzhodna Slovenija sodelovala tudi Lokalna akcijska skupina STIK.


Analiza odgovorov je pokazala, da večina NVO meni, da je bilo obveščanje o možnosti pridružitve partnerstvom relativno dobro, da je bil njihov interes za sodelovanje srednje velik, da pa je njihova zastopanost v LAS manjša kot pri drugih sektorjih. Prav tako večinoma menijo, da so LAS ustrezno organizirane (glede pristojnosti, nalog, sprejemanja odločitev), da pa so NVO v LAS srednje ali manj aktivne, predvsem zaradi slabega poznavanja svojih možnosti in zaradi finančne nekonkurenčnosti. Dobro so ocenile delo vodilnih partnerjev, zadovoljne so bile tudi s sprejetim osnovnim dokumentom partnerstva (t. j. s Strategijo lokalnega razvoja) in z možnostmi vključevanja v njegovo pripravo, čeprav niso bile toliko dejavne pri podajanju idejnih predlogov za projekte, kot bi bile lahko, saj so vnaprej vedele, da ob danih pogojih financiranja niso zmožne realizirati idej. To je bil tudi glavni razlog, da se skoraj polovica vprašanih kasneje ni prijavila na javni razpis: zaradi nezmožnosti zagotavljanja lastnega sofinanciranja in dejstva, da niso mogle zalagati sredstev za projekt (predplačila niso predvidena). Večina tistih, ki so se prijavile na razpis, je imela pri tem težave, najpogostejši sta bili zamudno zbiranje treh ponudb za vsak načrtovani strošek ter birokratsko prezahteven postopek glede na vrednost projektov. So pa NVO dobro ocenile delo vodilnega partnerja v skoraj vidikih priprave razpisa in pomoči prijaviteljem.

Analiza je nastala na pobudo Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) ter regionalnih stičišč nevladnih organizacij in se izvaja v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja. Poteka v več fazah, trenutno zajema podatke, zbrane od konca leta 2016 do maja 2017, sicer pa bo zbiranje potekalo skozi vse do konca 2018.

(Vir: Regijski NVO center Novo mesto, CNVOS)

Analiza vključevanja NVO v izvajanje programa CLLD


Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine,

                               Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja

                                                         2. JAVNI POZIV

     za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK

                                                          v letu 2017

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS STIK dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša: 300.000 evrov

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 21. 8. 2017 in je odprt do vključno 29. 9. 2017.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 29. 9. 2017 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 29. 9. 2017, do 13.00.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz šestega odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po telefonu: 07 / 34 82 103 in 031/647 072 vsak delovnik: pon.-čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 9. in 13. uro.

Zadnja vprašanja bo možno posredovati do 27. 9. 2017.

 Razpisna dokumentacija je objavljena TUKAJ.


08 Mar
Popravek 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2019 - EKSRP
 Novice

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS…

04 Mar
1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2019 - EKSRP
 Novice

                                         Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje,                     kot vodilni…