07 / 34 82 100

zgodbe 2 navp.240x0

Interaktivna delavnica in Srečanje rokodelcev s predavanjem o oblikovanju embalaže za rokodelske izdelke

V okviru projekta Zgodbe rok in krajev, ki s povezovanjem 11. slovenskih lokalnih akcijskih skupin ustvarja bolj vzpodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji, smo 20. 11. 2018 za rokodelce z območja LAS STIK izvedli Interaktivno delavnico in Srečanje rokodelcev s predavanjem o oblikovanju embalaže za rokodelske izdelke.

V okviru Interaktivne delavnice, ki jo je izvedla etnologija Alenka Stražišar Lamovšek v sodelovanju z oblikovalko, je narejena analiza konkretnih izdelkov rokodelcev, ki so jih rokodelci prinesli s seboj.
V okviru Srečanja rokodelcev je bilo izvedeno tudi predavanje Oblikovanje embalaže rokodelskih izdelkov, ki ga je izvedla akademska restavratorka ga. Jana Vilman Proje, univ. dipl. inž. oblikovanja tekstilij in oblačil.
Ob koncu delavnice in predavanja o tem, kakšna embalaža je najbolj primerna za posamezne kategorije rokodelskih izdelkov, da bodo oblikovani v duhu sodobnega dizajna in se približali okusu kupcev ter hkrati upoštevali tradicijo, kulturno dediščino ter osebnost rokodelca, so rokodelci z območja LAS STIK v sproščenem vzdušju nadaljevali s spoznavanjem drug drugega, izdelkov, novih idej za nadgradnjo izdelkov, kar pa je bil tudi namen srečanja in predavanja.

Trenutno pripravljamo še druge delavnice in predavanja za rokodelce, dve razstavi rokodelskih izdelkov ter individualna svetovanja z rokodelci.

2. Interaktivna delavnica za rokodelce z območja LAS STIK bo potekala v četrtek, 22. 11. 2018 ob 16.30 uri na CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje (Učilnica št. 4).
Na Interaktivni delavnici II bo narejen pregled izpopolnjenih izdelkov na osnovi priporočil etnologa in oblikovalca iz Interaktivne delavnice I. Delavnico bo izvedla etnologija Alenka Stražišar Lamovšek.

Vabimo rokodelce z območja LAS STIK, da se vključijo v projekt in prepoznajo priložnost za povezovanje in možnosti za lastni razvoj ter razvoj in položaj rokodelstva v Sloveniji.
Kontakt: Tel. št. 07 34 82 103 ali e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

No images found.

 

Brez naslova

 

 


 

zgodbe 2 navp.240x0

 

V okviru projekta Zgodbe rok in krajev vas vljudno vabimo na Interaktivno delavnico I, Srečanje rokodelcev s predavanjem o oblikovanju embalaže za rokodelske izdelke in Interaktivno delavnico II.

Interaktivna delavnica in Srečanje rokodelcev bosta potekali v torek, 20. novembra 2018 od 15.00 ure do predvidoma 18.00 ure na CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje (Učilnica št. 4) in sicer:
• Ob 15.00 Interaktivna delavnica (Vabilo)
• Ob 16.30 Srečanje rokodelcev in predavanje (Vabilo)

V okviru Interaktivne delavnice bo v sodelovanju z oblikovalko in etnologinjo narejena analiza konkretnih izdelkov rokodelcev in predlog njihove nadgradnje.
Zato prosimo rokodelce, da s sabo prinesejo eden svoj rokodelski izdelek. Delavnico bo izvedla etnologija Alenka Stražišar Lamovšek v sodelovanju z oblikovalko Jano Vilman.
V okviru Srečanja rokodelcev bo izvedeno tudi predavanje Oblikovanje embalaže rokodelskih izdelkov, ki ga bo izvedla akademska restavratorka ga. Jana Vilman Proje, univ. dipl. inž. oblikovanja tekstilij in oblačil.

 

Interaktivna delavnica II  (Vabilo) bo potekala , v četrtek, 22.11.2018 ob 16.30 uri na CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje (Učilnica št. 4).
Na Interaktivni delavnici II bo narejen pregled izpopolnjenih izdelkov na osnovi priporočil etnologa in oblikovalca iz Interaktivne delavnice I.
Delavnico bo izvedla etnologija Alenka Stražišar Lamovšek.

 

Vljudno vabljeni!

 

Brez naslova

 

 


26. 10. 2018 je bila v Uradnem listu št. 68/2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Čistopis Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

 

Spremembe Uredbe CLLD se nanašajo na:
1. Tehnični popravek
V drugem odstavku 16. člena gre za tehnični popravek, za popravek sklica.
2. Pregled uspešnosti in doseganje mejnikov SLR
Spremembe 19., 52. in 56. člena se nanašajo na pregled uspešnosti in doseganje mejnikov SLR.
Pri izvajanju ukrepa se je izkazalo, da so mejniki, ki so jih LAS-i določili v SLR, in bi jih morali doseči do 31. 12. 2018, postavljeni precej strogo in precizno. Zaradi zamude pri izvajanju ukrepa jih LAS-i do konca leta 2018 ne bodo dosegli, zato se predlaga nižja stopnja za doseganje mejnikov. Predlaga se brisanje določbe 52. člena, ki določa sankcijo za nedoseganje mejnikov na dan 31. 12. 2018, ker za nedoseganje mejnikov ni krivda na strani LAS. Zamujanje z izvajanjem mejnikov je na vseh nivojih, na OU, na kontrolnem organu in na LAS. V trenutno veljavni uredbi predvidena delitev rezerve za uspešnost ni pravična do bolj uspešnih LAS-ov pri doseganju mejnikov, saj bi po trenutno veljavni uredbi več sredstev prejeli večji LAS-i in manj sredstev manjši LAS-i. V 56. členu se zato določa nov način za razdelitev rezerve za uspešnost glede na to, kateri LAS bodo do konca leta 2018 bolj uspešni pri izvajanju ukrepa, na način, da več mejnikov ko bodo dosegli, več sredstev bodo prejeli. V prvem odstavku 19. člena se spreminja tudi vir podatkov, ki se jih bo uporabilo pri pregledu uspešnosti, saj se je izkazalo, da so letna poročila LAS nezanesljiva, ne zajemajo vseh potrebnih podatkov, zato je bilo med vsemi skladi dogovorjeno, da se bo za pregled uspešnosti pridobilo uradne podatke AKTRP in MGRT.
3. Bolj jasna določitev določb in uskladitev določb z dejanskim izvajanjem ukrepa
29., 34., 36., 41., 46., 49. člen se spreminjajo z namenom boljšega razumevanja določb in uskladitve z dejanskim izvajanjem ukrepa.
45. člen se spreminja načina oddaje vlog za sklad ESRR (iz fizične oddane v elektronsko oddajo), saj se na MGRT izvaja poenotenje sistema oddajanja vlog in tako se oblikuje informacijski sistem za oddajanje vlog tudi na CLLD. S tem se način oddajanja vlog poenoti s sistemom na ARSKTRP (skladoma EKSRP in ESPR). Na MGRT se aplikacija še vzpostavlja. Zaradi testiranja ni mogoče fiksno določiti, kdaj bo aplikacija na razpolago, predvidoma pa do 1. 12. 2018.
4. Izjema za priložitev ponudb treh ponudnikov za ocenjevalno komisijo za sklad ESKRP in ESPR
V 64. in 77. členu se doda izjema za stroške dela ocenjevalne komisije, za katero upravičencu ni potrebno prilagati tržno primerljivih pisnih ponudb najmanj treh ponudnikov. Gre za delo, za katero ni možno prilagati treh ponudb. Člani ocenjevalne komisije se izberejo na javnem pozivu ali na drug transparenten način.
5. Označevanje sofinanciranih operacij za sklada EKSRP in ESPR
Določba 65. člena, ki velja za sklad EKSRP, se spreminja, ker je v sklepni fazi usklajevanja Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP 2014-2020, ki bo nadomestil Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo PRP 2014-2020.
Za sklad ESPR je manjkala določba, ki bi določala obveznost glede označevanja, zato se dodaja nov odstavek 78. člena, s sklicem na Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020.
Hkrati se spreminja sankcija za kršenje pravil označevanja za sklad EKSRP in ESPR, saj se je izkazalo, da je postavljena sankcija preveč stroga, za sklad ESPR pa sankcije v dosedanji uredbi ni bilo.
6. Posebna pravila glede podpore za sklad ESRR
Predlaga se brisanje štirinajstega odstavka 68. člena, ki velja za sklad ESRR. Prvotni namen je bil, da se definira oziroma določi izplačilo zadnjega zahtevka, ki bi bilo izplačano na podlagi odločbe. Ker pa se z upravičencem podpiše pogodba o sofinanciranju, se v njej določijo vsi roki (datum oddaje zadnjega zahtevka, datum zaključka operacije in vsi roki za poročanje ter oddajo poročil), zato določba ni potrebna.
Dopolnjuje se 70. člen, ki velja za sklad ESRR. Drugi odstavek člena se dodaja, ker se je pri izvajanju ukrepa pokazalo, da so operacije (posebej tiste, ki se izvedejo in zaključijo v krajšem obdobju – npr. pol leta) lahko v času od oddaje vloge na MGRT do potrditve oziroma podpisa pogodbe o sofinanciranju že lahko zaključene, zato je potrebno v uredbi definirati še pogoj, do kdaj operacija ne sme biti fizično zaključena ali v celoti izvedena. Člen se spreminja tudi z namenom bolj jasno določenega začetka upravičenih stroškov. Prav tako se za ESRR dodaja nov tretji odstavek, ki določa, da upravičenec lahko v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije, če gre za spremenjene okoliščine, višjo silo in izjemne okoliščine, saj ta posebna določba za sklad ESRR ni bila določena.
71. člen se spreminja z namenom bolj jasno določenega začetka upravičenih stroškov za operacije, sofinanciranje iz ESRR, in sicer, po oddaji vloge na MGRT, vendar ne pred datumom začetka operacije
Glede na to, da se ugotavlja, da se lahko nekatere aktivnost na operaciji, ki so nujno potrebne za izvedbo operacije, začnejo pred oddajo vloge na MGRT oz. pred obdobjem upravičenosti, je potrebno upoštevati, da se operacija lahko začne izvajati pred obdobjem upravičenosti, vendar so stroški, ki nastanejo pred obdobjem upravičenosti, neupravičeni.
7. Spremembe Priloge 8: Sestavine vlog, zahtevkov za izplačilo in poročil o doseganju ciljev SLR
V Prilogi 8 se v III. poglavju, za sklad ESPR, spreminjajo priloge z namenom boljšega črpanja sredstev, ker je bilo pri izvedbi ukrepa ugotovljeno, da predmetna dokazila za manjše operacije, za posameznega upravičenca pomenijo nesorazmerno veliko administrativno breme.
Skladno s spremembo gradbene zakonodaje se spreminja izraz »projekt izvedenih del (PID)« v izraz projektna dokumentacija izvedenih del (PID), in sicer se izraz spremeni v prilogi 8, v 2. točki pod i) I. poglavja in v 3. točki pod i) III. poglavja, skladno s tem pa tudi v sedmi alineji devetega odstavka 46. člena uredbe.


V tednu od 22. do 26. 10.2018 je potekala strokovna ekskurzija slovenskih LAS, letos v provinci Lecce (Apulia) v Južni Italiji, v območju LAS "Capo Santa Maria di Leuca ". Udeležili smo se je predstavniki 17 LAS ter predstavniki institucij in organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, skupaj 42 udeležencev. Ogledali smo si njihove projekte ter pobližje spoznali model spodbujanja celostnega urejanja vasi.
LAS "Capo S. Maria di Leuca" deluje že od leta 1992 in izvaja program LEADER že četrto programsko obdobje. S projekti so še posebej spodbujali razvoj območij, ki so nekoliko oddaljena od obale. Na ta način so razširili ponudbo, zagotovili bolj homogen razvoj in podaljšali turistično sezono. Razvojne projekte v območju LAS "Capo Santa Maria di Leuca " so predstavili predsednik Rag. Rinaldo Rizzo, direktor Dr. Giosuè Olla Atzeni in vodja LAS Antonazzo Marurizio. Med projekti so izpostavili razpršeni hotel, model celostnega urejanja vasi in natečaj za najlepšo vas, agri turizem, religiozni turizem ter kulturne in socialne aktivnosti.
Med ogledom projektov so nas toplo sprejeli župan občine Tricase Carlo Chiuri, župan Občine Presicce Salvatore Riccardo Monsellato, župan občine Specchia Antonio Biasco, župan občine Ugento Massimo Lecci in županja občine Alessano Francesca Torsello.
Program razvoja podeželja v Italiji ter razdelitev območij je predstavil Giuseppe Gargano, CREA (Svet za kmetijske raziskave in agrarno ekonomiko), Ministrstvo za politike kmetijstva, prehrane in gozdarstva, regionalni program razvoja podeželja 2014/2020 v območju Puglie, s poudarkom na ukrepu 19 - Podpora za lokalni LEADER razvoj pa Dr. Agr. Cosimo R. Sallustio, iz Oddelka za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje.
Več si lahko preberete na spletni strani Društva za razvoj slovenskega podeželja.

No images found.

 


01 Apr
PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO VLOG NA 1 JP 2021 ESRR
 Novice

Podaljšanje roka za oddajo prijav na 1 javni poziv za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega…

26 Feb
Dodatna navodila MGRT- Investicijska dokumentacija in NRP- operacije 19.2., ki so sofinancirane iz ESRR
 Novice

Spoštovani.  Obveščamo vas, da smo s strani MGRT dne 25.2.2021 dobili dodatna navodila, ki jih potencialni …